Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van het gebed

Deze week staan we stil bij wat het betekent om te ‘overwinnen door geloof’. Doordat Jezus de dood heeft overwonnen. is ons leven niet langer hetzelfde. We willen een aantal facetten overdenken van hoe Jezus’ overwinning zichtbaar kan worden in en door ons leven.

Het programma voor deze week van het gebed in Gorinchem is als volgt:

Zondag 15 januari, 19:30 uur: Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Marcus 10 vers 45)

Maandag 16 januari 19:30 uur: PKN, Exoduskerk, Mollenburgseweg 15
Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. (Mattheüs 3 vers 15)

Dinsdag 17 januari 19:30 uur: CGK Immanuël, Grote Haarsekade 58
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; (1 Petrus 2 vers 21)

Woensdag 18 januari 19:30 uur: VEG Sion, Schelluinsestraat 6
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.  (Romeinen 12 vers 21)

Donderdag 19 januari 19:30 uur: Christengemeente Rehoboth, Driekoningenstraat 2
Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! (Johannes 20 vers 19)

Vrijdag 20 januari 19:30 uur: Rafaelgemeente, Dokter van Stratenweg 6
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (1 Johannes 5 vers 4)

Zaterdag 21 januari 8:00 uur: Vrije Evangelische Gemeente De Ark, Kennelweg 14
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. (Efeze 6 vers 10)

www.weekvangebed.nl
www.ea.nl
www.alpha-cursus.nl

Reacties gesloten.