Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Gemeentevergadering 4 april – 20:15 uur

Op woensdagavond 4 april vergadert de kerkenraad met de gemeente. In deze vergadering leggen de kerkenraad en de diaconie middels jaarverslagen en financiële verslagen verantwoording af voor het beleid in het kalenderjaar 2011. Natuurlijk is dit ook een mooi moment om iedereen bij te praten over de stand van zaken in het beroepingswerk. Daarnaast hebben we een gastspreker gevraagd ons te informeren over de verschillen tussen de NBV, de NBG en de HSV Bijbelvertalingen. Alles bij elkaar een waardevolle avond waar we u graag voor uitnodigen.

De agenda voor deze avond is:

 1. Opening:
  – Welkom
  – Gebed
  – Schriftlezing / overdenking
  – Zingen
  – Presentie
 2. Bespreking jaarstukken:
  – Notulen gemeentevergaderingen van 6 april 2011 en van 28 november 2011
  – Jaarverslag kerkenraad 2011
  – Financieel verslag commissie van beheer
  – Jaarverslag diaconie
  – financieel verslag diaconie
 3. Beroepingswerk:
  – stand van zaken
 4. Pauze
 5. Bijbelvertalingen:
  – NBV, NBG en HSV vergeleken
 6. Rondvraag
 7. Sluiting:
  – Gebed
  – Zingen

Presentie procedure:

U wordt verzocht bij binnenkomst de presentielijst te tekenen. Bent u verhinderd dan kunt dat schriftelijk of per email melden bij de scriba.

Vragen over de financiële stukken:

Voor vragen over de financiële stukken van de commissie van beheer en van de diaconie kunt u vanaf 19:30 uur terecht in de consistorie. Daar kunnen onze financiële deskundigen u in detail informeren en eventuele vragen beantwoorden. Tijdens de vergadering zullen alleen die financiële vragen aan de orde komen die in de consistorie niet konden worden beantwoord.

Vragen voor de rondvraag:

Als u vragen heeft voor de rondvraag die niet al ergens anders op de agenda aan de orde komen dan kunt u die uiterlijk op zondag 1 april bij de scriba indienen.

Reacties gesloten.