Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Stemmen – hoe werkt het?

De kerkenraad neemt regelmatig beslissingen die de gemeente aangaan. Voor echt belangrijke beslissingen is de instemming van de gemeente noodzakelijk. In dat geval stemmen we. In dit bericht de belangrijkste regels en procedures rondom het stemmen.

Stemmen gebeurt altijd schriftelijk. In onze gemeente zijn alle belijdende leden stemgerechtigd )*. Stemmen doen we in bijzondere vergaderingen, meestal meteen na de morgendienst. Die vergaderingen worden van te voren aangekondigd.

Vergadering

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de kerkenraad. De voorzitter opent de vergadering, legt uit waarom we stemmen en legt de belangrijkste regels uit. Alle aanwezige leden ondertekenen de stemlijsten. Daarna worden het aantal aanwezige leden en de eventueel schriftelijk ingekomen stemmen geteld en worden de stembriefjes uitgedeeld.

Stemcommissie

Vanuit de gemeente worden 2 leden gevraagd zitting te nemen in de stemcommissie. De taak van de stemcommissie is te controleren of  de procedures juist worden toegepast. Daartoe leest één lid van de stemcommissie mee met de voorzitter en telt het andere lid van de commissie alle uitgebrachte stemmen.

Stembriefjes

Waar mogelijk zal de kerkenraad u vragen uit een tweetal te stemmen. In dat geval ziet het stembriefje er ongeveer zo uit:

Op het stemformulier kleurt u 1 bolletje in. Daarmee geeft u aan welke kandidaat uw voorkeur heeft.

Als het niet anders kan dan stelt de kerkenraad u een enkelvoudige kandidaat voor. Het stembriefje ziet er dan net even anders uit:

Ook hier kleurt u 1 bolletje in.

Schriftelijk stemmen

Als u niet aanwezig kunt zijn in de vergadering dan mag u ook schriftelijk stemmen. Dat kan door zelf een stembriefje te maken (zoals hierboven aangegeven). Doe dat stembriefje in een blanco enveloppe (max. 1 briefje per enveloppe), sluit de enveloppe en stop deze in een andere enveloppe. Op de buitenste enveloppe zet u uw naam en handtekening. Als er meerdere stemmen in de enveloppe zitten moeten alle namen en handtekeningen op de buitenste enveloppe vermeld worden. Vervolgens zorgt u dat de scriba of de voorzitter deze enveloppe voor de vergadering in bezit heeft.

Uitslag van de stemming

Als iedereen het stembriefje heeft ingevuld worden de briefjes opgehaald en geteld. Vervolgens leest de voorzitter alle briefjes voor.

Briefjes die niet zijn ingevuld (blanco) tellen als ongeldige stem en tellen niet mee in het totaal. Ook briefjes waarop beide keuzes zijn aangegeven of briefjes waarop nog andere opmerkingen zijn gezet tellen als ongeldig.

Na het voorlezen en tellen maakt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de gemeente bekend. In geval van een tweetal geldt de meerderheid als de helft + 1. Bij een enkelvoudige stemming is een meerderheid van 75% noodzakelijk.

Wilt u meer weten over de stemprocedures dan kunt u contact opnemen met de scriba.

)* In bijzondere gevallen kan de kerkenraad het stemrecht van leden ontnemen.

Reacties gesloten.