Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Intrede en bevestiging ds. Jelle Nutma

Zondag 9 november 2014, Gorinchem. Bevestiging en intrede ds. Jelle Nutma. 

Op zondagmorgen 9 november werd ds. Jelle Nutma in een feestelijke dienst geleid door ds. D. Quant van Huizen bevestigd in het ambt van predikant aan de gemeente van Gorinchem. Daarmee is een einde gekomen aan een vacante periode van iets meer dan 3 jaar, die ontstond na het vertrek van ds. Pim Hogenbirk naar de gemeente van Aalsmeer.

Bij zijn afscheid had ds. Pim Hogenbirk gesproken over het onmisbare en altijd doorgaande werk van de Geest in de gemeente. Niet op eigen kracht, maar gesterkt door de kracht van de Geest gingen wij zo de vacante periode in. Die periode is niet ongemerkt voorbij gegaan. Tot driemaal toe moest de gemeente ervaren dat Gods weg anders liep dan mensen konden denken.

En zo leidde Gods Geest de gemeente uiteindelijke richting ds. Jelle Nutma. Aan hem gaf diezelfde Geest de vrijmoedigheid om de roep vanuit de gemeente in Gorinchem positief te beantwoorden. Een wonderbaarlijke weg waar we met dankbaarheid en verwondering op terug mogen zien.

Ds. Quant benoemde bij de bevestiging van ds. Nutma vanuit Psalm 87:2 (de HERE heeft Sions poorten lief) dat de hoofdtaak van de predikant de geestelijke opbouw van de gemeente is. Het volk Israël werd voor die opbouw naar de Sion gebracht: daar stond de tempel en daar werden de offers gebracht; daar ontspringt het geestelijk leven. Gods gemeente in het Nieuwe Testament wordt bij de heuvel Golgotha gebracht, waar het offer van de Heiland werd gebracht. Van daaruit wordt de gemeente geestelijk gebouwd, komen mensen tot geloof en gaan ze als kind van God leven. Dat gebeurt o.a. in de zondagse samenkomsten, maar het heeft gevolgen door het doordeweekse leven: het gaat in de tekst immers om de poorten. De poort is de plaats waar handel werd gedreven, recht werd gesproken enz. En zo  mag de nieuwe predikant de gemeente hulp bieden voor héél het leven, vanuit de zondagse verkondiging.

Bij zijn intrede sprak ds. Nutma over het  geheim van een kerk die leeft. Hij deed dat met de woorden van Psalm 87:7 (En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in u!), een Psalm die hem de afgelopen periode op het hart gebonden was. Als we leren zeggen ‘al mijn bronnen zijn in u’ dan komen we daarmee tot de bron van het leven. En dan zien we in verwondering op naar God die Zijn kerk het leven geeft. Zo mogen we als gemeente en voorganger samen optrekken. Opdat we niet alleen dichtbij de bron komen, maar ook echt het geheim van het leven leren kennen zoals we dat alleen maar vinden in de Here.

Na de verkondiging waren er de woorden van welkom. Namens de classis sprak ds. Ester van ‘s-Gravenmoer een woord van welkom uit. Br. Richard van der Linden sprak als voorzitter van de kerkenraad onder andere zijn dankbaarheid uit naar alle classispredikanten die de gemeente van Gorinchem in de afgelopen vacante periode hadden gesteund. Een speciaal woord van dank was er voor ds. Quant die de gemeente en de kerkenraad in de afgelopen periode op bijzonder wijze heeft bijgestaan.

Het laatste woord op deze feestelijke en voor ons allen zo bijzondere zondag was aan God die ons Zijn rijke zegen mee gaf.

De gemeente van Gorinchem heeft hiermee weer een eigen herder en leraar. Daar is de afgelopen jaren veel voor gebeden. Wij zijn dankbaar dat de Heer van de kerk onze gemeente opnieuw met een eigen predikant heeft willen zegenen. Wij kijken in verwondering terug op de weg die God met ons allen is gegaan. Hem zij de eer tot in alle eeuwigheid!

Reacties gesloten.