Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Diaconie

De diaconie heeft de barmhartigheid en dienstvaardigheid tot bijzondere taak. Tot de vaste taken behoren o.a. (praktische en financiële) hulp aan gemeenteleden, financiële hulp bij rampen in binnen- en buitenland, de opname van de kerkdiensten, de kerktelefoon, autovervoer voor ouderen en/of minder validen, de bloemengroet en de verjaardagskaarten.

Stichting HiP

De stichting Hulp In Praktijk (HIP) is een stichting die hulp biedt aan mensen die in de problemen zitten. Dit gebeurt met behulp van vrijwilligers uit allerlei kerken en de stichting werkt overal in Nederland op locaal niveau. Ook locale professionele hulpverlenende organisaties kunnen ingeschakeld worden. Ook vrijwilligers van de CGK Gorinchem helpen mee. Bent u gewoon geintereseerd, wilt u ook meehelpen of heeft u zelf hulp nodig, kijk dan op de website van HIP

 

Adoptiekinderen

De Diaconie heeft in samenwerking met “Woord en Daad” de financiële verplichting op zich genomen voor de onder vermelde vier geadopteerde kinderen. Daartoe hangt er bij de uitgang een busje waarvan de opbrengst voor dit doel aangewend wordt.

 

Bloemengroet

De Diaconie verzorgt in overleg met de predikant de bestemming van de wekelijkse bloemengroet bij b.v. ziekte, verjaardag, jubileum, huwelijk, welkom van nieuwe leden en andere bijzondere gebeurtenissen in het gemeentelijke leven.

 

Collecten

De diaconie is voor haar financiën afhankelijk van de opbrengst van de collecten en giften. In de erediensten wordt slechts één collecte gehouden. Deze collecte komt altijd ten goede aan onze naasten. Slechts in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld als er sprake is van noodhulp) wordt er een tweede (deur) collecte gehouden tijdens de dienst. De avondmaalscollecte heeft steeds een bijzondere diaconale bestemming, vooral gericht op hulpverlening aan kerken en christenen in de wereld.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL63RABO0359336876

 

Andere links onder dit hoofdstuk: